Bölge Park Alanına kaçak yapı yapanlara belediye de asfalt döktü.
Bölge Park Alanına kaçak yapı yapanlara belediye de asfalt döktü. Maltepe Büyükbakkalköy sınırların da bulunan bir su fabrikası Bölge Park Alanı'na ek fabrika binası yaparken, Belediye'de asfalt hizmeti getirdiği iddia edildi....
Tarih: 29.12.2011 14:33:48

꾀ٺ笰ٹ前2€窀Զÿ轀ڀ߻ߺ￿￿ऀȀऀऀ଀̀Ѐ￿￿@ࠀࠀ伸ڀuhammet Ali Çavuşoğlu CHBölge Park Alanına kaçak yapı yapanlara belediye de asfalt döktü. Maltepe Büyükbakkalköy sınırların da bulunan bir su fabrikası Bölge Park Alanı'na ek fabrika binası yaparken, Belediye'de asfalt hizmeti getirdiği iddia edildi. Büyükbakkal sınırları içerisinde bulunan Bölge Park Alanı ilan edilen alanda, özel bir fabrika tarafından ek bina inşaa edildi. Yasalara göre, Park Alanı ilan edilen bölgelegere çivi dahi çakılması yasakken buraya kimlerin ve nasıl izin verdikleri araştırılıyor. Buradan kimler nemalandı?Büyükbakkalköyün Bölge park alanına koskoca fabrika yapılırken Maltepe ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri neredeydi?. Buraya yapılan kaçak yapıyı durdurmak şöyle dursu, birde fabrika'nın önüne kadar Asfalt döküldü. Burdan yetkililere sesleniyoruz!. Bölge Park Alanı ve Ormanlar yağmalanıyor mu? Buna neden göz yumuluyor ?. Buradan Cumhuriyet Savcılarını, Çevre Bakanlığını,ve İstanbul Valiliğinini göreve davet ediyoruz. 1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planına göre tek çivi çakılması yasak olan bu bölge ile ilgili alanınan kararın metnini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Karar Tarihi: 16.02.2011 Karar No: 227 Dosya No: 227 Karar: Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/11/2010 gün ve 2010/3762919 sayılı yazısında; ” İlgi: a) Maltepe İlçe Belediye Meclisi’nin 07.09.2010 tarih ve 2010/201 sayılı kararı. b) Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 30.09.2010 tarih ve 2010/441-2010/201 sayılı yazısı ve ekleri. KONU 29.12.2003-09.03.2005 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planı, 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ile 15.02.2008-22.01.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Çevresi Nazım İmar Planı doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Maltepe Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi Maltepe İlçe Belediye Meclisi’nin ilgi (a) Kararıyla uygun bulunmuş olup, Maltepe Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısıyla 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. MERİ 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI İlgi (b) yazı ve ekleri ile Başkanlığımıza iletilen 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı toplam 65 ha’lık bir alanı kapsamakta olup üç adet 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın dahilinde kalmaktadır. Bu planlar; 29.12.2003-09.03.2005 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planı, 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ile 15.02.2008-22.01.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Çevresi Nazım İmar Planlarıdır. İLÇE MECLİS KARARI Maltepe İlçe Belediye Meclisi’nin ilgi (a) meclis kararıyla 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Planlama Alanı; E-5 karayolu’nun kuzeyinde, TEM otoyolunun güneyinde Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinin komşuluğunda, Ömerli İçme Suyu Havzası’nın uzun mesafeli koruma alanında yer almakta olup, bölgede yer yer mutlak dere koruma alanları bulunmaktadır. Plan yapım sürecinde Maltepe Belediye Başkanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak plan çalışmalarında değerlendirilmiştir. İlgi (b) yazı ile Başkanlığımıza iletilen 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, ilgili mevzuat ile şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda meriyetteki 1/5.000 Nazım İmar Planları kararları açısından; plan fonksiyon alanları, yoğunluklar, ulaşım ağı, donatı alanları, plan uygulama hükümleri, plan raporu ve plan kapsamında alınan kurum ve kuruluş görüşlerine göre incelenmiş olup, söz konusu 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının meri 1/5.000 ölçekli planlar ile genelde uyumlu olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte; teklif 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ile meri 1/5.000 Nazım İmar Planları arasında bir takım farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu farklılıkların bir bölümü ölçek gereği kabul edilebilir bulunmuş, bir bölümünün ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkiler nitelikte olduğu kanısına varılmıştır. Bu kapsamda ifade edilen konu başlıklarına göre Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler aşağıda sıralanmaktadır. Fonksiyon Alanları ve Yoğunluk Değerleri: Konut Alanları: 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı planlama alanı Ömerli İçme Suyu havzasının uzun mesafe koruma kuşağında yer aldığından bu alanda İSKİ’nin 16.07.2009 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Yönetmeliğe göre Maltepe İlçe Sınırları içerisinde kalan İçmesuyu Havzalarının uzun mesafe koruma kuşağında kalan alanlar için belirlenen ortalama yoğunluk değeri 25 kişi/ha’dır. 09.03.2005 t.t’li 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy ve Çevresi Nazım İmar Planında konut alanlarında yoğunluk değeri 25 kişi/ha, KAKS:0.08 ve Azami yükseklik:6.50 m. olarakbelirlenmiştir. Söz konusu plandaki Konut Alanlarının alansal büyüklüğü yaklaşık olarak 17.8 ha’dır. 15.02.2008 t.t.’li 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nın 1/1.000 ölçekli teklif plan sınırı içerisinde K2 konut alanı (4 ha) bulunmakta olup bu konut alanı için belirlenen yoğunluk değeri K2:110 kişi/ha dır. 1/5.00 ölçekli meri planlardaki konut alanlarıyla 1/1.000 ölçekli teklif plandaki konut alanlarının genel itibariyle uyumlu olduğu görülmektedir. 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifinde; konut alanlarının tamamında yapılaşma koşulları E:0.10 Hmaks:6.50 5/A/3 olarak belirlenmiştir. 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy ve Çevresi Nazım İmar Planında konut alanındaki KAKS değeriyle teklif plandaki KAKS değeri birbiriyle uyumsuzdur. Ancak 16.07.2009 tarihinde kabul edilen İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucunda KAKS’a ilişkin belirlemeler iptal edilerek sadece ortalama yoğunluk değerlerinin esas alınmasına karar verildiğinden söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarda belirlenen yapılaşma şartlarının uyumlu olduğu görülmektedir. Konut+Ticaret Alanları: 1/5.000 ölçekli meri planlardan sadece Büyükbakkalköy ve Çevresi Nazım İmar Planında konut+ticaret fonksiyonu bulunmakta olup söz konusu planda konut+ticaret alanları için Maks. KAKS:0.08 olarak belirlenmiştir. Bu plandaki konut+ticaret alanlarının alansal büyüklüğü0.7 haolup genellikle Bağdat Caddesinin bir bölümünde yoğunlaştığı görülmektedir. 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planındaki Ticaret+Konut Alanlarının alansal büyüklüğü yaklaşık olarak1.7 haolup bu alanlar için yapılaşma şartları Emsal:0.10 Kat:2 olarak belirlenmiştir. Yapılaşma şartları açısından değerlendirildiğinde 1/5.000 ölçekli meri plan ile 1/1.000 ölçekli teklif planın birbiriyle uyumlu olduğu ancak alansal büyüklükler açısında değerlendirildiğinde 1/5.000 ölçekli meri planda Bağdat Caddesinin sadece bir bölümünde önerilmiş olan Konut+Ticaret Alanlarının 1/1.000 ölçekli teklif planda cadde boyunca önerildiği ve bu bakımdan 1/5.000 ölçekli meri planla uyumsuz olduğu görülmektedir. Ticaret+Depolama Alanları: 29.12.2003-09.03.2005 t.t.’li 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planında Kaks:0.12 Hmaks:6.50 yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları” olarak belirlenen alanlar, 15.02.2008-22.01.2010 t.t.’li 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Çevresi Nazım İmar Planında Depolama+Ticaret Alanı (brüt kaks:0.20) olarak yeniden düzenlenmiştir. 1/1.000 ölçekli teklif planda söz konusu alanlar E:0.25 Hmaks:serbest yapılaşma değerlerinde “Ticaret+Depolama Alanları” olarak gösterilmiştir. Söz konusu alanlar için öngörülen yapılaşma koşulları karşılaştırıldığında; 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğu görülmektedir. Ulaşım: 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ulaşım ağı açısından incelendiğinde 1/5.000 ölçekli meri planlarla uyumlu olduğu görülmektedir.15.02.2008-22.01.2010 t.t.’li “Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nın plan uygulama hükümlerinin genel hükümler kısmının A.10 maddesinde: “1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gösterilenler dışında ölçek nedeniyle gösterilemeyen donatı alanları,12 m’den daha az genişlikteki trafik yolları ve diğer sosyal ve teknik altyapı alanları, 1/1.000ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir.” denilmektedir. Bu plan notuna uygun olarak teklif 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında 20,15,10,8 ve 7 mt.lik yollarla ulaşım ağı oluşturulmuştur. Ayrıca planlama alanı içerisinde kalan igdaş boru hatları ile trafo merkezi de planda gösterilmiştir. Donatı Alanları: 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırı içerisinde kalan meri 1/5.000 ölçekli planlarda önerilen donatı alanlarına bakıldığında; 29.12.2003-09.03.2005 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planı’nda92025 m2, 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı’nda 39175 m2ve 15.02.2008-22.01.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Çevresi Nazım İmar Planında39175 m2 donatı alanı bulunmaktadır. Söz konusu meri planlardaki toplam donatı alanı miktarı 174673 m2 iken 1/1.000 ölçekli teklif uygulama imar planındaki toplam donatı miktarı 163649 m2dir. Teklif 1/1.000 ölçekli planda donatı alanları kapsamında; temel eğitim tesis alanı (3524 m2), ortaöğretim tesis alanı (6823m2), Kreş Alanı (1506m2), İdari Tesis alanı(703m2), Karakol (1760m2), Muhtarlık (609m2), Dini Tesis Alanı(3120m2), Sağlık Tesis Alanı(1500m2), Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı(8339m2), Belediye Hizmet Alanı (2497m2), İtfaiye (10400m2), Spor Tesis Alanı (16761m2), Park Alanları(68925m2), Mezarlık (36867m2) ve Trafo Alanı (315m2) fonksiyonları yer almaktadır. 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planında 1/5.000 ölçekli meri planda gösterilen donatı alanlarına ek olarak dini tesis alanı (1863 m2), belediye hizmet alanı (2519 m2), idari tesis alanı(694 m2) ve kreş alanı (1688 m2) öneri olarak getirilmiştir. Söz konusu öneri donatılar 1/5.000 ölçekli meri planlarda yer almamasına rağmen plan sınırı içerisindeki kişi başına düşen donatı oranını arttırıcı niteliktedir. Plan Uygulama Hükümleri ile ilgili Değerlendirme: 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Uygulama İmar Planı Plan Uygulama Hükümleri incelendiğinde; 1) Özel Hükümler Bölümü, B.3 Yapılanma Şartları Başlığı altındaki B.3.1 maddesi; Söz konusu hükümde yapılanma şartlarına ilişkin, “Üzerinde ruhsatlı yapılar bulunan parsellerde imar planı daha fazla kat adedi veya KAKS değeri getirmişse bu gibi yapıların üzerine statik koşulların el verdiği ölçüde kat ilavesi yapılabilir….” denilmektedir. Söz konusu plan hükmü incelenmiş olup cümlenin başına “Sorumluluk ilgili yapı denetim kuruluşunda olmak kaydıyla…” ifadesinin eklenmesi gerekli görülmüştür. 2) Özel Hükümler Bölümü, B.4 Çatılar Başlığı altındaki B.4.1 maddesi; İlgili maddede çatı eğimiyle ilgili olarak; “B.4.1 Çatı eğimi, konut ve ticaret bölgelerinde asgari %33 azami %50′dir. Özelliği olan ve konut dışı kullanımda kalan adalarda eğim şartı aranmaz (%33 asgari şartı aranmaz).” denilmektedir. Ancak, plan hükmü incelendiğinde söz konusu ifadenin İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu görülmektedir. Buna göre bu plan hükmü iptal edilerek çatı eğimi ile ilgili konularda İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre uygulama yapılmalıdır. 3) Özel Hükümler Bölümü, B.7 Donatı Alanları Başlığı altındaki B.7.1.1.4 maddesi; Söz konusu plan notunda park alanları ile ilgili olarak; “B.7.1.1.4- İmar planlarında yeşil alana ayrılan yerlerde; halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik gezinti alanları, spor alanları, seyir terasları, piknik alanları açık otopark gibi mekan düzenlemeleri yapılabilir.”denilmektedir. Plan hükmü incelenmiş olup cümlede geçen “spor alanları” ifadesinin uygulama aşamasında sorun teşkil etmemesi açısından B.7.1.1.5 maddesindeki gibi “açık hava spor alanları” olarak yazılması gerekmektedir.4) Genel Hükümler Bölümü, A-16 maddesi; Plan notunda; “Yol ölçüsü belirtilmemiş ise istikametler arasındaki mesafe plan üzerinden ölçülerek alınacaktır.” denilmektedir. Söz konusu plan notu genel bir ifade olup uygulamada belirsizliklere neden olabileceğinden “Yol ölçüsü belirtilmemiş ise taşıt izi sabit kalmak koşuluyla istikametler arasındaki mesafe plan üzerinden ölçülerek alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 5) Özel Hükümler Bölümü, B.1.3 maddesi; Bu maddede “Planda verilen yaklaşma mesafelerine göre yapılanamayan parsellerde, parsel sahiplerinin muvaffakatı aranmaksızın ikiz yada üçüz ayrık çözümlere gidilebilir.” denilmektedir. Söz konusu plan notundaki “ayrık” kelimesi sehven yazılmış olup plan notunun “Planda verilen yaklaşma mesafelerine göre yapılanamayan parsellerin bulunduğu adalarda ilçe belediyesince ada bazında değerlendirme yapılarak parsel sahiplerinin muvaffakatı aranmaksızın ikiz yada üçüz blok çözümlere gidilebilir.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Planlama alanı Samandıra Askeri Hava Alanı’nın mania planı sınırları içerisinde kaldığından Plan Uygulama Hükümlerinin “Genel Hükümler” kısmına “Uygulamada Mania Planı kriterlerine uyulacaktır” plan notunun eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca 1/5.000 ölçekli meri plan kararları doğrultusunda yine Plan Uygulama Hükümlerinin “Genel Hükümler” kısmına “Plan sınırı içerisinde net parsel büyüklüğü üzerinden uygulama yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi gerekmektedir. Plan Raporu İle İlgili Değerlendirme: 1/1.000 ölçekli Büyük bakkal köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Raporu incelenmiş olup 1/5.000 ölçekli meri nazım plan kararlarına aykırı bir husus bulunmamaktadır. Ancak plan raporunun 79,80, ve 81. sayfalarında yar alan “Üst Plan Kararları” Başlığı altındaki ifadelerde planlama alanına giren üst ölçekli planlar olarak sadece 29.12.2003-09.03.2005 t.t’li “Büyük bakkal köy Çevresi Nazım İmar Planı” ve 15.02.2008-22.01.2010 onaylı “Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planıyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Oysa ki 1/1.000 ölçekli teklif plan sınırları içerisinde söz konusu meri 1/5.000 ölçekli planlara ek olarak 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı da bulunmaktadır. Söz konusu planın bulunduğu alan 1/1.000 ölçekli teklif planda “Mezarlık Alanı olarak gösterilen alan olup plan raporunun üst plan kararları kısmında 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ile ilgili hususların da belirtilmesi gerekmektedir. Kurum ve Kuruluş Görüşleri İle İlgili Değerlendirme: İlgi (b) yazı ile Başkanlığımıza iletilen 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Raporu ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin örnekleri yer almaktadır. İlgi (b) yazı eki ilçe dosyasında bulunan 1/1.000 ölçekli teklif planın yapım aşamasında görüş alınan ilgili kurum ve kuruluşlar: 1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 2-BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı 3-İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ. 4-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü 5-T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü 6-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 7-T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 8- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü 10-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü 11-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 12-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü 13-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 14- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü 15-T.C. Maltepe Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 16-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 17-T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü. 18-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü 19-T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü 20-T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 21-T.C. Maltepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü 22-AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama Proje ve Tesis Müdürlüğü 23-İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 24-T.C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25-T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 26-T.C. Çevre ve Orman Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 27-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü 28-T.C. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29-T.C. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı 30-Türk Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Anadolu yakası İl Telekom Müdürlüğü 31-Maltepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 32-Maltepe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 33-Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliği’nin görüşleri dosya ekinde yer almaktadır. 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler incelendiğinde genel olarak söz konusu görüşlere uyulduğu görülmekle birlikte, bazı kurumların şartlı görüş verdiği görülmektedir. Bu kurum görüşlerinin detaylı açıklaması aşağıda yer almaktadır: 1) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.01.2008 gün ve 19244 sayılı görüş yazısı; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün söz konusu görüşünde: “Belediyeniz tarafından hazırlattırılıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan B.Bakkalköy Mahallesi İmar Planına Esas 1/1.000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk çalışmalarına göre hareket edilmeli, söz konusu plan çalışmalarına Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanan plan tekliflerinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir” denilmektedir. 2) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün M.34.0.İBB.5.01.04.15.01-26572-136530 sayılı görüşünde “….orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise imar planlarının hazırlanarak İdaremiz görüşüne sunulması, imar planları bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda onaylanıncaya veya revize edilinceye kadar yapılaşma için izin ve ruhsat verilmemesi…” şeklinde görüş belirtilmiş olup planlama alanı Ömerli İçmesuyu Havzası’nın uzun mesafe koruma alanında kaldığından söz konusu 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planının öncelikle İSKİ’nin görüşüne sunulması gerekmektedir. Bölgedeki meri planlar olan 29.12.2003-09.03.2005 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyük bakkal köy Çevresi Nazım İmar Planı, 27.09.2001-29.08.2003 onanlı 1/5.000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ve 15.02.2008-22.01.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Çevresi Nazım İmar Planları’na uygun olarak hazırlanması gereken 1/1.000 ölçekli Büyük bakkal köy Mahallesi Uygulama İmar Planı yukarıdaki değerlendirme kısımlarında da belirtildiği gibi İSKİ’nin plana ilişkin nihai görüşü bulunmamakla birlikte meri 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına kısmen aykırı ve nazım imar planı kararlarını kısmen değiştirici niteliktedir. ” denilerek. İlgi (a) İlçe Meclis Kararı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi, Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur.” Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 16 Şubat 2011 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır. denilmesine rağmen Buralara rusatsız yapı yapılıyor.Bölge park alanı ilan edilen bu bölge yağmalanmaya başlandı.Buna hangi makamlar dur diyecek.Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
ilhan deniz
27.3.2017 10:59:10
iyide 1965 den beri arsamız var orada vergi veriyoruz ,bölge parkı diye hep bekliyecezmi
Kuşadasında Polis Günü Kutlandı
Kuşadasında Polis Günü Kutlandı
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 170’inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da törenler ve etkinliklerle kutlandı. Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, Garnizon Komutanı Ferhat Arslan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Turizmciler, vekil adaylarının projelerini görmek istiyor.
Turizmciler, vekil adaylarının projelerini görmek istiyor.
EGE Turistlik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), IC Holding ETİC (Elektrik Enerjisi Perakende Satış) ile elektrik işbirliği protokolü imzaladı.
Bayındır, her yönüyle ele alınacak
Bayındır, her yönüyle ele alınacak
“Bayındır Araştırmaları Sempozyumu” 16-17 Nisan’da….
MHP Kartal İlçe Teşkilatı’ndan Başkan Altınok Öz’e ziyaret
MHP Kartal İlçe Teşkilatı’ndan Başkan Altınok Öz’e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkanlığı Basın Yayından sorumlu Başkan Yardımcısı Necdet Türkgüzel ve beraberindeki heyet Başkan Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.
Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı
Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı
Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı M.Kemal Bey ölümünün 96. yıldönümünde mezarı başında anıldı
LAİKLİĞİN KABUL EDİLİŞİNİN 78. YILI KUTLAMA MESAJI
LAİKLİĞİN KABUL EDİLİŞİNİN 78. YILI KUTLAMA MESAJI
İnsanlık tarihi; dinler çağından ideolojiler çağına oradan laik devlet çağına doğru evrilerek gelişmenin tarihidir. Birleşmiş milletler sözleşmeleriyle İnsan hakları evrensel beyannameleriyle insanların doğuştan eşit olduğu ırk, renk cins, din ayrımı gözetilmeksizin herkesin eşit haklar sahip olduğu kabul edilmiştir.
Akademisyenler, Yamanlar çöp tesisine karşı çıktı
Akademisyenler, Yamanlar çöp tesisine karşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yamanlar Dağı’na yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi’ne karşı çıkan ‘Yamanlar Çöp Tesisini İstemiyoruz Platformu’ tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısından akademisyenler, verilen rapora rağmen çöp tesisi için Yamanlar Dağı’nda ısrar edilmesinin çok büyük hata olduğunu belirttiler.
GEMİSANDER BAŞKANI ADEM ŞİMŞEK, RADYASYON ÖLÇÜM İSTASYONUMUZ FAALİYETE GEÇTİ
GEMİSANDER BAŞKANI ADEM ŞİMŞEK, RADYASYON ÖLÇÜM İSTASYONUMUZ FAALİYETE GEÇTİ
Ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından geri dönüşüme kazandırılmak için İzmir`in Aliağa İlçesine getirilen Kuito isimli geminin radyasyon denetimi yapılmadan söküldüğü iddialarına son nokta konuldu.Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesislerine geçtiğimiz şubat ayında getirilen Angola bandıralı Kuito gemisinin radyoaktif madde yüklü olduğu iddia edilmiş ve yapılan resmi denetimler sonucunda geminin iddia edildiği gibi radyasyon taşımadığı ortaya çıkmıştı.
Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçılarında ödül gururu
Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçılarında ödül gururu
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2014 yılında Türkiye’ye 687 milyon 218 bin dolar döviz kazandıran 36 üyesini ödüllendirdi. Su ürünleri, kanatlı eti ve yumurta sektörlerinde en fazla ihracat yapan 10’ar firmaya ödül verilirken, bal ve süt ürünleri ihracatında ise ilk 3’te yer alan firmalar ödül kazandı. 36 firma birliğin 2014 yılında gerçekleştirdiği 818 milyon 619 bin dolarlık ihracatın yüzde 84’üne imza attı.
EGİAD’ın @cityofizmir Projesi 3 günde 12 bin Takipçiye Ulaştı
EGİAD’ın @cityofizmir Projesi 3 günde 12 bin Takipçiye Ulaştı
EGİAD himayesinde ve ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Borsası’nın desteği; Pegasus Hava Yolları, İzmir Swissotel, Renaissance Otel İzmir, Karaca Otel ve Asyakıt’ın sponsorluğu ile gerçekleştirilen @cityofizmir projesi kapsamında İnstagram Fenomenleri’nin ilk grubu İzmir’e geldi.
CHP’Lİ ÇIRAY’DAN OLAY YARATACAK SORULAR
CHP’Lİ ÇIRAY’DAN OLAY YARATACAK SORULAR
“DHKP-C TERÖRÜ DANIŞTAY VE DİNK CİNAYETLERİNE BENZER ŞOK ETKİ İÇİNDİ”
CHP MEYDANLARA ÇIKIYOR
CHP MEYDANLARA ÇIKIYOR
CHP meydanlara çıkıyor. Genel Sekreter Gürsel Tekin ilk seçim mitinginin 11 Nisan cumartesi günü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbul Kartal’da yapılacağını açıkladı
FİŞLENEN MADENCİLER
FİŞLENEN MADENCİLER
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma faciasından sonra aleyhte konuştukları için fişlenen madencilere ilişkin hazırladığı soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.
KILIÇDAROĞLU; “BİZ TERÖRİSTE TERÖRİST, HIRSIZA DA HIRSIZ DERİZ”
KILIÇDAROĞLU; “BİZ TERÖRİSTE TERÖRİST, HIRSIZA DA HIRSIZ DERİZ”
“Biz teröriste terörist, hırsıza da hırsız deriz” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara OSTIM’i ziyaretinde, hedef küçülten ve daha da küçültecek olan Erdoğan’a ‘Düş milletin yakasından’ diye seslendi.
İhracat gerilerken hububat ihracatı artıyor
İhracat gerilerken hububat ihracatı artıyor
2015 yılının ilk çeyreğinde Ege İhracatçı Birlikleri’nin kayda aldığı ihracat rakamı yüzde 17, Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 12 düşüş gösterirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Ocak-Mart dönemi ihracatı ise yüzde 16’lık artışla 102 milyon 760 bin dolara ulaştı.
"AMAN HAYRET BİRAZ GAYRET"
"AMAN HAYRET BİRAZ GAYRET"
“Aman Hayret Biraz Gayret” adlı oyun Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Bayraklılı Öğrencilerden engellilere anlamlı destek
Bayraklılı Öğrencilerden engellilere anlamlı destek
Bayraklı Talatpaşa Ortaokulu öğrencileri, topladıkları 10 binin üzerinde mavi kapağın tekerlekli sandalyeye dönüşmesi için Bayraklı Belediyesi Engelliler Masası yetkililerine teslim etti. Öğrencilerin bu davranışı takdir gördü.
Rallinin Şampiyonları İzmir`de!
Rallinin Şampiyonları İzmir`de!
Türkiye’de 19 yıldan bu yana aralıksız olarak ralli parkurlarında sayısız zafer ve şampiyonluklara imza atan Castrol Ford Team Türkiye, 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi’ne mutlak zafer parolasıyla çıkmaya hazırlanıyor. 11-12 Nisan 2015 tarihinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından gerçekleştirilecek Ege Rallisi için İzmir‘e geldi.
70 yaşındaki Naciye Teyze’nin okuma aşkı
70 yaşındaki Naciye Teyze’nin okuma aşkı
Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Karabağlar Halk Eğitim merkezi ve Anne Çocuk Eğtim Vakfı(AÇEV) işbirliğiyle ücretsiz okuma yazma kursu ilçede okuma yazma bilmeyen kişilere ışık oldu. Karabağlar`da yaşayan Naciye Cavlin, 70 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye başladı. Eşini gırtlak kanseri yüzünden kaybeden, bir oğlu da aynı hastalıkla mücadele eden Cavlin, "Okuma yazma öğrenip kimseye muhtaç olmadan oğluma destek olmak istiyorum" dedi.
EGİAD Çocukların Eğitimi İçin Yola Çıktı
EGİAD Çocukların Eğitimi İçin Yola Çıktı
EGİAD’dan Eğitim Atağı
TURİZMİN SAVAŞ’I
TURİZMİN SAVAŞ’I
Dünyada birçok ülkede savaş yüzünden insani kriz ve temel hak sorunlarına bağlı korkunç sahneler yaşanırken; sayıları git gide artan bir grup insan da bu utanç tablosundan nemalanmanın yollarını arıyorlar. Üstelik binlerce dolarlık bu turistik “kaçamakların” sebebi son derece dramatik; savaşın soğuk yüzünü turistik bir eğlence olarak tecrübe edebilmek…
"FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ" DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
"FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ" DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları" suçlamasıyla çeşitli kişiler hakkında açtığı davanın iddianamesi kabul edildi.
İzmir’de Kadın Cinayeti
İzmir’de Kadın Cinayeti
İzmir`de M.Ç. isimli vatandaş, imam nikahlı eşi İlkay Altmışkara`yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
MHP’li Oktay Vural, Özel güvenlikçilerin işine son verecekler.
MHP’li Oktay Vural, Özel güvenlikçilerin işine son verecekler.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis`te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili aday listeleri üzerinde birçok yorum yapıldığını ifade etti.
DÜNYADA BİR BENZERİ OLMAYAN ROKET SAVAŞI İZLEMEK İSTER MİSİNİZ?
DÜNYADA BİR BENZERİ OLMAYAN ROKET SAVAŞI İZLEMEK İSTER MİSİNİZ?
Çeşme’nin karşı komşusundan Paskalya daveti var..
Dikili`de atık pil seferberliği
Dikili`de atık pil seferberliği
Doğal güzellikleri, jeotermal kaynakları, kilometrelerce uzanan doğa harikası kumsalları ve pırıl pırıl deniziyle Ege’nin incisi Dikili’de belediye öncülüğünde "Daha temiz bir Dikili" parolasıyla atık pil toplama kampanyası başlatıldı.
Kuşadası Belediyesi’nden yanan ev için seferberlik
Kuşadası Belediyesi’nden yanan ev için seferberlik
Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz aylarda Hacıfeyzullah Mahallesi, Tepe Sokak’ta elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangın sonucu ağır hasar gören evin tadilatını gerçekleştirdi.
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAHİN AYBAL GÖREVİNE BAŞLADI
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAHİN AYBAL GÖREVİNE BAŞLADI
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Makamına Şahin Aybal Atandı
Romanlar Konak`ta tek yürek oldu
Romanlar Konak`ta tek yürek oldu
İzmir`in merkez ilçesi Konak`ta yaşayan Roman vatandaşlar, Dünya Romanlar Günü`nü Konak Belediyesi`nin düzenlediği geceyle kutladı.
“Benden hesap sorun”
“Benden hesap sorun”
Yerel seçimlerin yıl dönümünde, ilçenin farklı kesimleriyle bir araya gelerek bir yıllık hizmetlerini anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle buluştu. Başkan Akpınar “Halka dokunduk, toplumun geneline fayda sağladık, bütçeyi çarçur etmeden, doğru yatırımlar yaptık. Şeffaf bir yönetimiz. Gelin benden hesap sorun” dedi.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
15.07.2018
15.07.2018
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ